Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene voorwaarden Bymicha

Disclaimer: De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten.

Hoewel Bymicha zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Naast alle rechten van een ‘koper’ zijn wij bij typ- en zetfouten gerechtigd om binnen 30 dagen na aankoop gedane transacties te annuleren zonder dat dit negatieve financiële consequenties heeft voor de koper.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bymicha

Algemene voorwaarden:

 1.Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van Bymicha zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de bestelling.

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van de Klant worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Klant ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Klant en Bymicha zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde zaken/diensten.

 

1.7 In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

1.8 Wanneer door Bymicha gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Klant kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bymicha deze Voorwaarden soepel toepast.

2. Overeenkomsten

2.1 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat de Voorwaarden bij Bymicha zijn in te zien. Op verzoek van de Klant zullen de Voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.2 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gegevens door de Klant op een eenvoudige manier elektronisch duurzaam kunnen worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.3 Als naast deze Voorwaarden tevens bepaalde zaak- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het vorige lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

2.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door PersoonlijkeVoicemail.nl. Bymicha is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Klant dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.5 Bymicha treft passende technische en organisatorische maatregelen voor beveiligde elektronische overdracht van data voor het geval de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.

2.6 Bymicha kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Bymicha op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

2.7 Zodra de Klant bij Bymicha een bestelling heeft geplaatst ontvangt de Klant via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt de Klant een overzicht van de bestelde zaken/diensten, inclusief de verzendkosten.

2.8 Bymicha houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien de bestelling incompleet is ingevuld.

2.9 Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door de Klant schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt Bymicha zich het recht voor de aanvullingen en wijzigen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.

2.10 Als de Klant (een van) zijn verplichtingen op grond van de met Bymicha gesloten Overeenkomst(en) niet naar behoren nakomt, is de Klant van rechtswege in verzuim. Bymicha heeft dan het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Bymicha tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Bymicha  verder toekomende rechten.

2.11 Alle op de Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

2.12 Mondelinge toezeggingen verbinden Bymicha slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.13 Bymicha is bevoegd om bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.

3. Aanbod en prijzen

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken/diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Bymicha gebruik maakt van afbeeldingen of geluidsfragmenten zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden zaken/of diensten.

3.2 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bymicha niet. Bymicha kan dus niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke input, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Alle aanbiedingen van Bymicha zijn vrijblijvend. Deze gelden zolang de voorraad strekt en/of aanbieding van kracht is.

3.4 Bymicha behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

3.5 Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden plaatsvindt, wordt dit nadrukkelijk door Bymicha vermeld.

3.6 Bymicha kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden, als de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.7 Elk door Bymicha gedane aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Het gaat dan in het bijzonder om:

  • de prijs die exclusief belastingen zijn vermeld op de website;

  • geen verzendkosten;

  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en wat Bymicha hiervoor moet doen;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;

de eventuele toepasselijkheid van het Herroepingsrecht;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel hoe lang de prijs geldt;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

op welke wijze de Overeenkomst voor de Klant te raadplegen is indien deze na de totstandkoming wordt gearchiveerd;

de wijze waarop de Klant voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan komen, evenals de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

de eventuele talen waarin de Overeenkomst kan worden gesloten;

  • de eventuele gedragscodes waaraan de Klant zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Klant deze langs elektronische weg kan raadplegen;

  • de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Duurtransactie.

3.8 De bij de zaken/diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij anders vermeld.

3.9 Verzendkosten zijn niet van toepassing (tenzij anders vermeld) bij de genoemde prijzen.

3.10 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

3.11 Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:

- Bymicha dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

- of Bymicha de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.12 Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

4. Betalingen

4.1 De betaling kan op (een van) de wijze(n) plaatsvinden zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de website van PersoonlijkeVoicemail.nl. Bymicha treft passende veiligheidsmaatregelen op zijn website als de Klant elektronisch kan betalen.

4.2 Aan de bestelling van de Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van PersoonlijkeVoicemail.nl.

4.3 De betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

4.5 Als betaling plaatsvindt na aanmaning door PersoonlijkeVoicemail.nl, is de Klant een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en voor het geval Bymicha zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is de Klant ook de incassokosten verschuldigd. Deze zullen worden berekend conform Rapport Voorwerk II. De Klant heeft echter altijd het recht om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.6 Indien de Klant met enige betaling in gebreke is, heeft Bymicha het recht (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.7 Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor de Klant.

4.8 Bymicha heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de Klant te melden.

5. Leveringen

5.1 De Klant zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van zaken/diensten.

 

5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Klant kenbaar heeft gemaakt.

 

5.3 Indien levering van een bestelde zaak/dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal de Klant zich inspannen om een vervangende zaak/dienst beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangende zaak/dienst wordt geleverd. De kosten van retourzending van een zaak zijn in dit geval bij inroeping van het Herroepingsrecht voor rekening van de Klant.

 

5.4 Het risico met betrekking tot de zaken/diensten gaat op het moment van levering op de Klant over.

 

5.5 De Klant is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van de Klant.

 

5.6 Verzending zal (mits op voorraad) binnen zeven (7) werkdagen plaatsvinden indien aan het gestelde in artikel 2 en 4 is voldaan. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende zaak. Dit wordt duidelijk op de Website aangegeven.

 

5.7 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan de Klant kan worden toegerekend. Bij bestelling van door de Klant te leveren zaken/diensten dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres dat de Klant aan de Klant heeft opgegeven.

 

5.8 Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. De Klant kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

 

5.9 De Klant is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door enige door de Klant ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met een langere vervoersduur.

 

5.10 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De Klant zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

5.11 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt de Klant vooraf ingelicht. De Klant heeft dan de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

5.12 De Klant is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. De Klant dient deze kosten zelf te betalen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendomsrechten van geleverde zaken/diensten gaan pas over, indien de Klant al wat deze op grond van enige overeenkomst aan de Klant verschuldigd is, heeft voldaan.

6.2 Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald, mag de Klant het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand

6.3 Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de Klant verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, dat binnen vierentwintig (24) uren na de ontdekking daarvan aan de Klant te melden.

6.4 Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de Klant dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.

6.5 Lid 2 blijft buiten toepassing indien de Klant een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

7. Informatie en reclames

7.1 Aan de Klant zal de Klant bij het product of dienst meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: a. het bezoekadres van de vestiging van de Klant waar de Klant met klachten terecht kan; b. de voorwaarden voor opzegging van de Duurtransactie. c. de in artikel 3 lid 7 opgenomen gegevens, tenzij de Klant deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst; d. de informatie over de garanties en service na aankoop; e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

7.2 Indien er sprake is van een Duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.3 De Klant heeft de verplichting om de geleverde zaken/diensten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient de Klant uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan de Klant te melden.

7.4 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken/diensten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst.

7.5 Indien is aangetoond dat de zaken/diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft de Klant de keuze de desbetreffende zaken/diensten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken/diensten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het gestelde in artikel 12 betreffende de garantie.

8. Herroepingsrecht

8.1 Het bepaalde in dit artikel is enkel van toepassing bij een Overeenkomst op afstand met een Consument.

8.2 Bij de aankoop van zaken/diensten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen.

8.3 De in lid 2 genoemde termijn gaat in: • bij levering van een zaak: op de dag na ontvangst van de zaak door of namens de Consument; • bij levering van een dienst: na ingangsdatum van de Overeenkomst.

8.4 Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Klant retourneren, conform de door de Klant verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.5 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.6 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Klant dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8.7 De Klant behoudt het recht om geretourneerde zaken (binnen of buiten de herroepingsperiode van veertien (14) werkdagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de zaak is gebruikt en/of beschadigd, gewassen, de verpakking (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd of dat de zaak en toebehoren op andere wijze door toedoen van de Klant is beschadigd.

8.8 Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij de Klant melding gemaakt te worden van de naam van de Klant, en het bestelnummer waaronder de zaak geleverd is. De Klant zal daarna het retouradres aan de Klant doorgeven. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.

8.9 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

8.10 Uitgesloten van het Herroepingsrecht zijn zaken/diensten:

-  die door de Klant tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de
- Consument;die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
- waarbij sprake is van logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
- waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
- betreffende weddenschappen en loterijen.

9. Elektronische communicatie

9.1 De Klant en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, er een geldige Overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarden in artikel 2 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Klant zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs

9.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en de Klant, dan wel tussen de Klant en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en de Klant, is de Klant niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Klant.

9.3 De Klant correspondeert met een Klant door middel van e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.

9.4 Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van de Klant niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is de Klant nimmer aansprakelijk.

10. Looptijd Duurtransacties.

10.1 De Klant kan een Duurtransactie die voor onbepaalde tijd is aangegaan, altijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één (1) maand.

10.2 Een Duurtransactie die voor bepaalde tijd is aangegaan, heeft een looptijd van maximaal één (1) jaar.

10.3 Na afloop van dit eerste jaar zal de Duurtransactie worden omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn maximaal één maand bedragen.

11. Overmacht

11.1 Onverminderd overige toekomende rechten, heeft de Klant in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Klant zal dit schriftelijk worden medegedeeld. De Klant zal in dit geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Klant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Klant niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Klant worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voor zover de Klant ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Klant gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

12. Garantiebepalingen

12.1 De Klant garandeert dat de geleverde zaak/dienst beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

12.2 Voor door de Klant geleverde zaken/diensten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de leverancier/fabrikant van de desbetreffende zaak/dienst wordt vastgesteld.

12.3 Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door de Klant in behandeling genomen indien dit verzoek binnen de geldende garantietermijn is ingediend. Tevens dient dit verzoek bij een zichtbaar gebrek binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de zaak of bij een onzichtbaar gebrek veertien (14) dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaak dient te geschieden in overleg met de Klant en in de originele verpakking.

12.4 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door de Klant aan de Klant afgegeven factuur.

12.5 Ieder recht op garantie vervalt indien:

•  Zonder toestemming van de Klant door of namens de Klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaak is aangebracht.
• Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
• Er sprake is van normale slijtage en/of invloeden van buitenaf.

12.6 De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde zaak die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant door of namens de Klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van de Klant.

12.7 Uitgesloten van garantie zijn de verzend, vracht, voorrij en rembourskosten voor het opsturen van het de zaak. Dit geldt van de Klant naar de Klant evenals van het adres van de Klant naar de Klant.

12.8 Het recht op vervanging komt de Klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

12.9 Voornoemde leden doen niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument op grond van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten opzichte van deze kan doen gelden op grond van de wet.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De Klant is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de Klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door de Klant of indien deze op grond van dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van de Klant is.

13.2 De aansprakelijkheid van de Klant in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak/dienst, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van de Klant.

13.3 De aansprakelijkheid is verder in voorkomend geval beperkt tot het bedrag van uitkering van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van de Klant, vermeerdert met het eigen risico.

13.4 De Klant is niet aansprakelijk voor op de Website vermelde adviezen, evenals afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de in catalogi of andere documentatie van de Klant opgenomen gegevens.

13.5 De Klant vrijwaart de Klant tegen vorderingen uit welken hoofde ook ten opzichte van de Klant van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een zaak/dienst welke de Klant bij de Klant heeft gekocht, tenzij de Klant aantoont dat de Klant voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

13.6 In geen geval zal de Klant aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien de Klant in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.

13.7 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door de Klant ter uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

13.8 Het is mogelijk dat de Klant op de Website internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De Klant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

14.1 De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de Klant geleverde zaken/diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14.2 De Klant garandeert niet dat de aan de Klant geleverde zaken/diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

14.3 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de zaken/diensten en/of met betrekking tot de Website berusten bij de Klant, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14.4 Het is de Klant niet toegestaan gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, diens toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het artikel zelf.

15. Persoonsgegevens

15.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van de Klant opgeslagen om de bestellingen te verwerken.

15.2 De Klant heeft op elk moment het recht de Klant te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. De Klant kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Klant die via het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

15.3 Als de Klant zich op de Website van de Klant inschrijft, verplicht de Klant zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de voorwaarden op de Website. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van de Klant op schadevergoeding.

15.4 Indien de Klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die de Klant voor de Klant nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van de Klant en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen de Klant kan de Klant e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover de Klant daarmee instemt. De Klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via de e-mail.

16. Klachten

16.1 Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan de Klant met duidelijke uiteenzetting van de klacht. De Klant probeert dan redelijkerwijs samen met de Klant tot een oplossing te komen. Voor omruilen / vervangen gelden verder de punten genoemd bij de artikelen 7, 8 en 12.

16.2 De Klant beschikt verder over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.

16.3 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen veertien (14) dagen na ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Klant.

16.4 Bij de Klant ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Klant binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.5 Een klacht over een zaak, geleverde dienst of de service van de Klant kan ook worden ingediend via een klachtenformulier via de website van WebKeurmerk.com. In dat geval zal de klacht naar zowel de betreffende Klant als naar de WebKeurmerk.com worden gestuurd.

16.6 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de zaak conform artikel 17 worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

16.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de bepalingen van de artikelen 12 en 13.

17. Nederlands Recht en bevoegde rechter

17.1 Op elke door de Klant gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

17.2 Alle geschillen tussen de Klant en de Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg zoals via het klachtenreglement een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet in Nederland bevoegde rechter.

17.3 Voormelde bepalingen zijn ook van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18. Vindplaats en wijziging Voorwaarden

18.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57272611 en zullen door de Klant verzoek kosteloos worden toegezonden. Daarnaast zijn deze Voorwaarden te downloaden en op te slaan via de Website.

 

18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Klant.

18.4 De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

19. Identiteit en gegevens van de Klant

Naam volgens inschrijving Handelsregister:
Vestigingsadres:
Telefoonnummer: +31 6
E-mailadres:

KvK-nummer:
BTW-identificatienummer:
ING Bank :